Bénédictines de Sainte Bathilde

Masera Benediktina ao Joffre Ville

vendredi 10 juillet 2009


đan viện lúc hoàng hônNapetraka eo ambany fiarovan’i Nd Joany Batista ny monastera eto Joffeville.

Izy manko no ilay nanondro an’i Jesoa tamin’ny mpianany roalahy hoe : « Indro ny zanak’ondri’Andriamanitra » (Jn 1, 36).

Lasa nanaraka azy niaraka tamin’zay izy roa lahy. Nitodika i Jesoa ka nahita azy ireo anraka azy dia nanontany hoe : « Inona no tadiavinareo ? » « Ry mpampianatra ô, aiza ianao no mitoetra ? » « Avia ka jereo » hoy ny navaliny azy ireo. (Jn 1, 37-39)

Tahaka azy ireo koa izahay, voaantso hanara-dia azy, ka hiara – mitoetra aminy.

Ny fiaraha-mitoetra amin’i Kristy isan’andro isan’andro, mahatonga fitoviana aminy satria mandre ny teniny, mandinika azy sy mandray azy ao am-po, mibanjina sy midera azy isan’andro amin’ny asa rehetra atao sy amin’ny vavaka.

Ao anatin’ny fifankatiavan’ny mpirahavavy ohatra nomeny tamin’izy nanasa ny tongotry ny : mpianany satria hoy izy hoe « mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho ».

Ka mahatonga hanana ny toe-po amam-parnahiny sy ny fitiavana miredareda ao anatiny « tonga hanipy afo eto an-tany aho, akory ny fahamaizako hirehetan’izany sahady » hoy Izy ; ny afom-pitiavana harehitry ny Fanahy Masina hanenika an’ izao tontolo izao izany, omban’ny hafaliana sy fiadanam-po vokatry ny asa fanavotana nataony.

Anjaran’ny tsirairay indray koa ary amin’izao ny manondro ani kristy amin’ireo rehetra tonga ato amin’ny monastera.

 
© 2018 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales