Bénédictines de Sainte Bathilde

Tổng Tu Nghị là gì ?

dimanche 15 octobre 2017

đan viện lúc hoàng hôn Tổng Tu Nghị là một biến cố lớn cho toàn thể Hội Dòng tu sĩ,

"Thời gian khai mạc Tổng Tu nghị là thời gian ân sủng cho toàn thể các cộng đoàn.

Thời gian của đôí thoại và thắc chặc mối dây tương trợ giữa các cộng đoàn sống cùng một ơn gọi, trong các nền văn hóa khác nhau và đang tham dự vào tính phổ quát của Hội Thánh ngay từ bên trong gia đình đan tu.
Nhờ đối chiếu những cách sống của nhau, các cộng đoàn có thể kiểm duyệt lại sự trung tín của mình đối với gia sản linh đạo của Hội Dòng."

(Tu hiến pháp số 120)

"Tổng Tu nghị có bổn phận chính là gìn giữ và bảo vệ gia sản chung và thể theo đó mà nhận ra các dấu chỉ thời đại và tìm thấy cách đáp ứng mới cho những hoàn cảnh khác nhau."
(Tu Hiến pháp số 120)

Trở về thư mục chính

 
© 2020 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales